Hoàn chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương

(BĐT) - 24 giờ ngày hôm nay (8/12) là hạn cuối cùng để các bộ, ngành, địa phương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) cập nhật số liệu về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2018, bao gồm cả trái phiếu chính phủ lên Hệ thống thông tin đầu tư công, đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).
Bộ KH&ĐT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về tính thống nhất số liệu của phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2018
Bộ KH&ĐT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về tính thống nhất số liệu của phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2018

Trước đó, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đã phát đi công điện gửi bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc VDB và Tổng giám đốc VBSP liên quan đến việc hoàn thiện báo cáo phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW. Trong công điện, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, VDB và VBSP đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành báo cáo đúng tiến độ, đảm bảo đúng tổng mức vốn đã được thông báo, đúng các nguyên tắc, tiêu chí đã đề ra, đúng các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư công.

Cụ thể, để hoàn thành việc giao Kế hoạch đầu tư năm 2018 nguồn vốn NSTW (bao gồm cả TPCP) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định hiện hành về kế hoạch đầu tư công, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, VDB và VBSP khẩn trương hoàn chỉnh phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW (bao gồm cả TPCP) năm 2018, cập nhật trên Hệ thống thông tin đầu tư công và gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ KH&ĐT, chịu trách nhiệm về tính thống nhất số liệu giữa báo cáo trên Hệ thống với báo cáo bằng văn bản, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu.

Bộ KH&ĐT sẽ sử dụng số liệu trên Hệ thống để báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 11/12/2017. Đồng thời sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ những bộ, ngành, địa phương không cập nhật số liệu, không thống nhất số liệu, chậm gửi báo cáo cả trên Hệ thống và bằng văn bản.

Minh Thư