Hỗ trợ 3 tháng lương cho các đối tượng tinh giản biên chế

(BĐT) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP sẽ được trợ cấp một lần bằng 3 tháng tiền lương hiện hưởng. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Các đối tượng này cũng được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được trả lương trong thời gian đi học nghề và trợ cấp khoản kinh phí học nghề.

Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện tự chủ, kinh phí tinh giản biên chế được bố trí từ nguồn thu và nguồn kinh phí hợp pháp của cơ quan, đơn vị. Đối với các cơ quan, đơn vị tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước đảm bảo, kinh phí tinh giản biên chế được bố trí trong dự toán hàng năm và nguồn thu được để lại của cơ quan, đơn vị.

Đối với trường hợp người lao động được các đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng lần đầu từ ngày 29/10/2003 trở đi thuộc đối tượng tinh giản biên chế thì kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị sự nghiệp.    


Xuân Yến