Hiểu về hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán

Để hiểu các hành vi của thị trường chứng khoán, điều quan trọng là phải hiểu yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi của người mua dẫn đến việc tăng hoặc giảm giá cổ phiếu. Infographic này bao gồm các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến hành vi chung của TTCK.