Dự kiến sửa đổi lãi suất cho vay đối với dự án PPP

(BĐT) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
Dự kiến sửa đổi lãi suất cho vay đối với dự án PPP

Trong đó, nội dung sửa đổi quan trọng nhất là về mức lãi suất vốn vay tính toán trong các dự án PPP. Cụ thể, trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, mức lãi suất vốn vay được xác định trên cơ sở hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được lựa chọn.

Trường hợp chỉ định nhà đầu tư, mức lãi suất vốn vay được xác định thông qua đàm phán, thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư. Mức lãi suất vốn vay được tham khảo để đàm phán, thỏa thuận theo các nguyên tắc: Không vượt quá 1,5 lần mức bình quân đơn giản của lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) có kỳ hạn tương ứng với thời gian của hợp đồng dự án trong 15 phiên đấu thầu phát hành thành công trước thời điểm đàm phán hợp đồng dự án.

Dự thảo Thông tư quy định, thời hạn hợp đồng PPP nhỏ hơn hoặc bằng 10 năm sử dụng lãi suất TPCP có kỳ hạn 10 năm.                

Nguyệt Minh