Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

(BĐT) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Theo Bộ Tài chính, về cơ bản, các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực KBNN đã đáp ứng được các nguyên tắc và yêu cầu về quy định TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài, cần thiết phải xây dựng và ban hành Nghị định quy định tổng thể các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN.

Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý thu, chi NSNN. Đồng thời, không làm phát sinh TTHC mới hoặc làm phức tạp hơn so với các TTHC đã được quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện nay; rà soát bãi bỏ một số TTHC đã được công bố, nhưng không còn phù hợp với các quy định mới hoặc tình hình thực tế.

Minh Thư