Đề xuất quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo dự thảo, bên bán quyết định lựa chọn bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận thông qua đàm phán trực tiếp giữa bên bán và bên mua hoặc gián tiếp thông qua bên môi giới; hoặc đấu giá tải sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phải thành lập Hội đồng bán khoản phải thu phù hợp với điều lệ, quy định nội bộ về hoạt động bán khoản phải thu. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bán khoản phải thu do công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính quy định.

Việc xác định giá bán khoản phải thu phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với nguyên tắc thị trường. Giá bán khoản phải thu đối với bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận, giá khởi điểm đối với bán khoản phải thu theo phương thức đấu giá tài sản được xác định trên cơ sở khoản phải thu, việc đánh giá khả năng trả nợ của bên thuê tài chính, giá trị tài sản cho thuê tài chính, phân loại nợ tiền thuê tài chính và các yếu tố thị trường khác.

Khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là số tiền mà bên thuê tài chính còn phải trả cho bên cho thuê tài chính theo hợp đồng cho thuê tài chính.

Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là thỏa thuận bằng văn bản về việc bên bán khoản phải thu chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản phải thu cho bên mua khoản phải thu và nhận tiền thanh toán từ bên mua khoản phải thu.

Bên bán được thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá thực hiện định giá bán khoản phải thu đối với bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận, giá khởi điểm đối với bán khoản phải thu theo phương thức đấu giá tài sản để Hội đồng bán khoản phải thu quyết định.

Bên mua là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu sau: a-  Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận hoạt động mua khoản phải thu tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại, Giấy phép thành lập của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b- Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua khoản phải thu theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt; c- Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; d- Ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua khoản phải thu trước khi thực hiện mua khoản phải thu; đ- Phải hạch toán theo dõi riêng theo giá mua thực tế của khoản phải thu được mua, bảo đảm phân định được các khoản phải thu được mua với các khoản nợ hình thành từ hoạt động cấp tín dụng của chính Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó và tính số tiền mua khoản phải thu vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với bên thuê tài chính.

Đồng tiền sử dụng trong giao dịch bán khoản phải thu là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch bán khoản phải thu chỉ được thực hiện trong trường hợp công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính bán khoản phải thu bằng ngoại tệ cho bên mua là người không cư trú.

Bên mua, bên bán, bên thuê tài chính và các bên liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam khi thực hiện giao dịch bán khoản phải thu và thu hồi tiền thuê.


VGP