Dân số gần 97 triệu người, chỉ có hơn 2,2% có tài khoản chứng khoán

Tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 1,3% trên tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán theo hệ thống quản lý trên VSD.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGD) của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 31/12/2018 theo quản lý trên hệ thống của VSD.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2018, toàn thị trường chứng khoán Việt Nam có tổng cộng 2.182.327 tài khoản giao dịch chứng khoán, tăng 13,6% so với năm trước. Theo số liệu dân số cuối năm 2018 đạt 96,98 triệu người, như vậy chỉ có hơn 2,2% người dân có tài khoản chứng khoán, con số này là quá thấp.

Số lượng tài khoản giao dịch trong nước là 2.154.033 tài khoản, tăng 13,4% và chiếm 98,7% tổng số tài khoản trên toàn thị trường; trong đó số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 2.144.735 và nhà đầu tư tổ chức là 9.298. Số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài 28.294 tài khoản gồm nhà đầu tư cá nhân 24.975 và tổ chức 3.319.

Số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng chủ yếu với 99,4% (2.169.710 tài khoản). Đồng thời, mức tăng trưởng lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân cũng cao hơn (14%) so với mức tăng của nhà đầu tư tổ chức (11%).


NDH