Đã có 99 nhà đầu tư ngoại được cấp mã chứng khoán trong tháng 12/2015

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VSD vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho các nhà đầu tư ngoại trong tháng 12 năm 2015.