Cuối tháng 12/2019: 100% máy POS phải chấp nhận thẻ chip

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Điểm đáng chú ý tại Dự thảo này so với quy định hiện hành là nêu rõ thời hạn về việc chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ tử sang thẻ chip.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, đối với các tổ chức thanh toán thẻ (TCTTT), đến cuối tháng 12/2019, ít nhất 75% ATM, 100% POS đang hoạt động tại Việt Nam của TCTTT phải chấp nhận thẻ chip tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Đến cuối tháng 12/2021, 100% ATM/POS đang hoạt động và lắp đặt mới tại Việt Nam của các TCTTT phải chấp nhận thẻ chip tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Các TCTTT có trách nhiệm nâng cấp hệ thống thanh toán thẻ đáp ứng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa; nâng cấp, chuyển đổi thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ ATM/POS, cập nhật phần mềm ứng dụng tại ATM/POSa.

Đối với các tổ chức phát hành thẻ (TCPHT), đến cuối tháng 12/2020, ít nhất 30% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Đến cuối tháng 12/2021, ít nhất 60% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Đến cuối tháng 12/2022, 100% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. 

Đối với các tổ chức chuyển mạch, bù trừ điện tử giao dịch thẻ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép có trách nhiệm nâng cấp hệ thống chuyển mạch, bù trừ điện tử nhằm đảm bảo thực hiện kết nối với các TCPHT, TCTTT trong quá trình chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip đáp ứng TCCS về thẻ chip nội địa.

Theo ban soạn thảo, việc việc chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ và thẻ chip theo các thời hạn nêu trên được tính toán, cân nhắc khả năng các ngân hàng, đặc biệt là lộ trình chuyển đổi cho các khách hàng hiện hữu, chuyển đổi sẽ được thực hiện theo từng bước để giảm áp lực tài chính cho ngân hàng và khách hàng cũng như có thời gian để tiếp cận đầy đủ thông tin.

Lộ trình chuyển đổi được quy định căn cứ cơ sở thực tế báo cáo của các TCPHT, TCTTT gửi NHNN và thực tế triển khai thí điểm Bộ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của các đơn vị. Theo báo cáo, hiện phần lớn các thiết bị ATM/POS tại Việt Nam hiện đã chấp nhận thẻ chíp (trên 57% ATM và trên 95% POS đã chấp nhận thẻ chíp); trên 40% thẻ quốc tế đã phát hành là thẻ chíp EMV.

Nhiều TCPHT, TCTTT tại Việt Nam đã có kinh nghiệm nhất định trong việc triển khai phát hành, nâng cấp thiết bị ATM/POS chấp nhận thẻ chíp EMV cũng như phát hành thẻ chip EMV. Kết quả triển khai thí điểm cho thấy, các quy định kỹ thuật tại Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do NHNN công bố là khả thi.

Hoàng Oanh