Cơ hội điều chỉnh chính sách hạn hẹp, lãi suất có thể tăng nhẹ.

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia nhận định tới đây lãi suất có thể sẽ còn tăng nhẹ, dù vậy sẽ không quá ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung. 
Cơ hội điều chỉnh chính sách hạn hẹp, lãi suất có thể tăng nhẹ.


FBNC