Chi phí dự phòng của Agribank tăng mạnh

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính bán niên 2018 của riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), tổng tài sản của Ngân hàng tại thời điểm cuối quý II/2018 đạt 1.197.300 tỷ đồng, tăng 45.353 tỷ đồng so với đầu năm. 

Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu là 56.747 tỷ đồng, tăng 3.056 tỷ đồng, chiếm 4,74% tổng tài sản.

Cơ cấu tài sản của Agribank cũng có nhiều chuyển biến so với thời điểm đầu năm. Cụ thể, các khoản cho vay khách hàng (thị trường 1) đạt 911.459 tỷ đồng, chiếm 76% tổng tài sản, tăng trưởng 5,5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu vẫn được duy trì ở mức thấp, với 2,17% trên tổng dư nợ.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2018 của Agribank đạt 3.796 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm 2017. Ngoại trừ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư bị lỗ 20,3 tỷ đồng, các hoạt động kinh doanh của Agribank đều ghi nhận tăng trưởng. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 19.131 tỷ đồng, tăng 12%; thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.611 tỷ đồng, tăng 27%; thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là 383 tỷ đồng, tăng 11%; lãi thuần từ hoạt động khác là 2.679 tỷ đồng, tăng trưởng 59%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng của Agribank tăng tới 20% lên 10.403 tỷ đồng, con số này chiếm đến 73% lợi nhuận trước dự phòng của Ngân hàng.

                

Hoàng Việt