Bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2020

(BĐT) - Dự kiến dự toán thu NSNN năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019. 

1. Dự kiến dự toán thu NSNN

Bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2020 - ảnh 1
Dự kiến dự toán thu NSNN năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP.
Bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2020 - ảnh 2
Cơ cấu thu NSNN ngày càng tích cực, bền vững hơn
2. Dự kiến dự toán chi NSNN 
Bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2020 - ảnh 3
Dự kiến dự toán chi NSNN là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so vớ dự toán chi NSNN năm 2019
Bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2020 - ảnh 4
Bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2020 - ảnh 5
Cơ cấu chi NSNN chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi NSNN tăng dần hằng năm; tỷ trọng chi thường xuyên (không bao gồm chi tạo nguồn của cải tiền lương) giảm dần.
3. Bội chi NSNN và nợ công 
Bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2020 - ảnh 6
Dự kiến bội chi NSNN là 234,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP (bội chi NSTW 3,2% GDP, bội chi NSĐP 0,24% GDP). Dự kiến đến hết năm 2020, dư nợ công bằng 54,3% GDP, dư nợ Chính phủ bằng 48,5% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia bằng 45,5% GDP.
 


Bộ Tài chính