Bản tin nợ công tính thiếu 463 tỷ đồng

(BĐT) - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018 vừa được Kiểm toán Nhà nước gửi đến Quốc hội cho biết, Bản tin nợ công số 7 do Bộ Tài chính ban hành tháng 11/2018 còn thiếu dư nợ 463 tỷ đồng của 17 địa phương.
Xi măng Đồng Bành là một trong 7 dự án được chính phủ bảo lãnh vay vốn. Ảnh: Internet
Xi măng Đồng Bành là một trong 7 dự án được chính phủ bảo lãnh vay vốn. Ảnh: Internet

Về thực trạng và công tác quản lý nợ công, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra một số điểm đáng chú ý.

Cụ thể, dư nợ công đến 31/12/2017 là 3.073.294 tỷ đồng, bằng 61,37% GDP (nợ Chính phủ 2.587.372 tỷ đồng, bằng 51,67% GDP; nợ được Chính phủ bảo lãnh 455.923 tỷ đồng, bằng 9,1% GDP; nợ Chính quyền địa phương 29.999 tỷ đồng, bằng 0,6% GDP), trong giới hạn cho phép của Quốc hội (65% GDP).

Nợ công tiếp tục gia tăng so với năm 2016 (tăng 7,13%, số tiền 204.413 tỷ đồng). Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2017 so với thu NSNN là 18,28% (236.419/1.293.627 tỷ đồng), nằm trong giới hạn quy định (không quá 25%).

Qua kiểm toán cho thấy, công tác phân bổ kế hoạch vay chưa sát tiến độ triển khai các dự án dẫn đến vay nước ngoài của Chính phủ trong năm chỉ đạt 80% kế hoạch. Cuối kỳ, Bộ Tài chính và cơ quan cho vay lại, người vay lại trực tiếp chưa đối chiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 đối với 2/9 dự án, khoản vay nước ngoài được chọn mẫu kiểm toán.

Đến 31/12/2017, Quỹ tích lũy trả nợ đã ứng để trả nợ cho các dự án cho vay lại và dự án được Chính phủ bảo lãnh 17.292 tỷ đồng, trong đó 7 dự án được Chính phủ bảo lãnh 5.006 tỷ đồng.

7 dự án này bao gồm: Nhà máy xi măng Sông Thao; Nhà máy xi măng Hạ Long; Nhà máy giấy Phương Nam; Nhà máy xi măng Thái Nguyên; Nhà máy thủy điện Xekaman 3; Nhà máy xi măng Đồng Bành và giấy Việt Trì.

Trong đó, có 3 dự án đã quá hạn thanh toán 1.711 tỷ đồng là Nhà máy xi măng Hạ Long; Nhà máy thủy điện Xekaman 3; Nhà máy xi măng Đồng Bành; 1 dự án tiếp tục vay để trả nợ 182 tỷ đồng trong năm 2017 là Nhà máy giấy Phương Nam ); 2 dự án thủy điện tại Lào chưa thế chấp tài sản đảm bảo do chưa có cơ chế đối với tài sản tại nước ngoài.

Một số chủ đầu tư không báo cáo đầy đủ thông tin về dự án theo quy định là TCT Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, Công ty CP Xi măng Đồng Bành.

Bộ Tài chính chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ khoản xóa nợ lãi phạt tính đến ngày 31/12/2016 của Dự án Xi măng Thái Nguyên 218,71 tỷ đồng.

Hoàng Oanh