Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo quy định hiện hành tại Thông tư số 09/2006/TT-NHNN: Giá bán khoản phải thu là số tiền do các bên thoả thuận trong giao dịch bán khoản phải thu, được xác định bằng một tỷ lệ phần trăm so với số tiền bên thuê còn phải trả theo Hợp đồng cho thuê tài chính, nhưng không thấp hơn nợ gốc cho thuê tài chính trừ đi số tiền bên cho thuê đã thu hồi được từ bên thuê.

Nhằm tăng quyền tự chủ cho các bên trong giao dịch mua bán khoản phải thu và phù hợp với quy định tại dự thảo Thông tư về việc bên bán có thể bán khoản phải thu không phân biệt nhóm nợ, dự thảo Thông tư đã bỏ quy định giá bán khoản phải thu không thấp hơn nợ gốc cho thuê tài chính trừ đi số tiền bên cho thuê đã thu hồi được từ bên thuê tại Thông tư số 09/2006/TT-NHNN, cụ thể: "Giá bán khoản phải thu là số tiền bên mua phải thanh toán cho bên bán theo hợp đồng bán khoản phải thu” (khoản 5 Điều 3).

Tuy nhiên, để bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động bán khoản phải thu, bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng bán khoản phải thu và các bên liên quan đến khoản phải thu, dự thảo Thông tư quy định: “Việc xác định giá bán khoản phải thu phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với nguyên tắc thị trường” (khoản 1 Điều 6).

Quyền truy đòi trong hoạt động mua, bán khoản phải thu

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định tại Điều 1 Thông tư số 09/2006/TT-NHNN chưa quy định cụ thể và rõ ràng về việc thực hiện quyền truy đòi của bên mua, ngoài ra, để tạo sự linh hoạt cho bên mua được thực hiện quyền truy đòi, do vậy dự thảo Thông tư quy định: “Quyền truy đòi trong bán khoản phải thu (sau đây gọi tắt là quyền truy đòi) là quyền theo thỏa thuận cho phép bên mua yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với bên mua trong trường hợp bên thuê tài chính không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền thuê theo hợp đồng cho thuê tài chính”.

Đồng thời dự thảo Thông tư bổ sung một số quy định về nguyên tắc bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính trên cơ sở rà soát các nguyên tắc mua, bán nợ tại Thông tư số 09/2015/TT-NHNN, có sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng, cụ thể: Hoạt động mua khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là hoạt động kinh doanh khác và phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy dự thảo Thông tư quy định bên mua là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại Giấy phép thành lập và hoạt động; có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua khoản phải thu theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt...


VGP