2015: Thu hơn 39.000 tỷ đồng tiền nợ thuế

39.102 tỷ đồng. Đây là số tiền nợ thuế đã thu hồi được trong năm 2015, theo số liệu của Tổng cục thuế.