Ưu tiên đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng mới

Ưu tiên đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng mới

13/12/2019 - 08:00
(BĐT) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến Dự thảo Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. Theo Bộ Xây dựng, Chiến lược được ban hành sẽ là căn cứ để xây dựng các kế hoạch thực hiện của bộ, ngành, địa phương và các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến công tác đầu tư xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp, cải tạo các nhà máy sản xuất VLXD và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong thời gian tới.
Bước tiến dài của vật liệu xây không nung

Bước tiến dài của vật liệu xây không nung

30/03/2018 - 14:00
(BĐT) - Sau khoảng 8 năm thực hiện Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) đến năm 2020 và hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển VLXKN, thị trường đã có sự chuyển biến lớn.