“Giấy phép con” trong đấu thầu  (Kỳ 1): Giấy phép thầu vẫn tồn tại?

“Giấy phép con” trong đấu thầu (Kỳ 1): Giấy phép thầu vẫn tồn tại?

27/10/2015 - 11:43
Pháp luật về đấu thầu hiện hành quy định: “Nhà thầu nước ngoài được lựa chọn theo quy định của Luật Đấu thầu không phải xin cấp giấy phép thầu” (Điểm d Khoản 1 Điều 128 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014). Để giúp chủ đầu tư, nhà thầu, nhà đầu tư và các bên liên quan hiểu rõ hơn về “giấy phép thầu” và thực hiện đúng quy định của pháp luật, Báo Đấu thầu tiếp tục giới thiệu loạt bài viết xung quanh vấn đề này.