Tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn

Tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn

31/08/2018 - 10:00
(BĐT) - Một trong những thành tựu nổi bật qua nửa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 là kinh tế tăng trưởng cao đi liền với vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh và đời sống nhân dân cải thiện, niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được củng cố.