Hoàn thiện Nghị định thanh toán BT đảm bảo chặt chẽ

Hoàn thiện Nghị định thanh toán BT đảm bảo chặt chẽ

12/04/2019 - 14:17
(BĐT) - Nhấn mạnh Nghị định phải mở ra không gian tốt để sử dụng nguồn lực phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ cần sớm ban hành Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT với quy trình đầu tư BT rõ ràng hơn, có sự giám sát tốt hơn.