Hỗ trợ khởi nghiệp vào dự thảo luật

Hỗ trợ khởi nghiệp vào dự thảo luật

12/04/2016 - 09:25
Trong dự thảo lần thứ 2 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) dành riêng một mục quy định về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự.