Lúng túng xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công

Lúng túng xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công

20/12/2017 - 10:00
(BĐT) - Bàn về Dự thảo Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) từ nguồn kinh phí thường xuyên, nhiều bộ, ngành cho rằng, các phụ lục về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo Dự thảo Nghị định chưa sát thực tế, có thể dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, thậm chí không thực hiện được. 
Thiếu nhiều văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Thiếu nhiều văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

03/10/2017 - 09:00
(BĐT) - Trong Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, dự báo kết quả năm 2017, UBND TP. Hà Nội cho biết, đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.
Đảm bảo bình đẳng trong đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Đảm bảo bình đẳng trong đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

22/09/2017 - 09:00
(BĐT) - Theo Dự thảo Nghị định quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đang được Bộ Tài chính hoàn thiện, một trong các mục tiêu xây dựng Nghị định là đảm bảo bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của Nhà nước.