Chưa hết lo chất lượng cơ cấu lại DNNN

Chưa hết lo chất lượng cơ cấu lại DNNN

18/10/2018 - 14:00
(BĐT) - Nắm giữ một nguồn vốn lớn trong nền kinh tế, tuy nhiên, nhiều năm nay, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chưa tương xứng. 
Xốc lại tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế

Xốc lại tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế

24/07/2017 - 10:00
(BĐT) - Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế đang diễn ra rất chậm chạp, thiếu tính hệ thống và nếu không có những biện pháp quyết liệt thì khó đạt được những kết quả thực chất. 
Hiến kế cơ cấu lại nền kinh tế

Hiến kế cơ cấu lại nền kinh tế

27/01/2017 - 10:00
(BĐT) - Đề án cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 được Quốc hội thông qua với hàng loạt mục tiêu và giải pháp đi cùng. Tuy nhiên, để triển khai thành công Đề án đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó sự quyết tâm của Chính phủ và sự sẵn sàng vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp mang tính quyết định.