Tạo đột phá mới cho “cánh đồng mẫu lớn”

Tạo đột phá mới cho “cánh đồng mẫu lớn”

30/07/2018 - 10:00
(BĐT) - Chủ trương của Đảng, Nhà nước cho phép tích tụ, tập trung ruộng đất để phục vụ sản xuất nông nghiệp (NN) quy mô lớn, hiện đại hóa NN thông qua mô hình “cánh đồng mẫu lớn” đã mang lại kết quả khả quan.