Thống nhất ý chí, hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Thống nhất ý chí, hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

30/06/2017 - 07:30
(BĐT) - Phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng kỷ luật phải nghiêm minh. 
Thủ tướng điều hành phiên họp về kinh tế tư nhân

Thủ tướng điều hành phiên họp về kinh tế tư nhân

10/05/2017 - 07:30
(BĐT) - Đề án tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân đã được thảo luận vào ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị TW5).