Giữ vững ngọn lửa đổi mới, sáng tạo

Giữ vững ngọn lửa đổi mới, sáng tạo

16/01/2018 - 08:00
(BĐT) - Không phải chỉ năm qua mà nhìn lại cả quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập của đất nước, cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) đã luôn là người lính xung kích trong đổi mới tư duy kinh tế, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ những chính sách, biện pháp hoàn thành nhiệm vụ của đất nước.