Dự án "Trung tâm phân phối và mua sắm Hà Nội" tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016. Để dự án phù hợp hơn với tình hình kinh tế hiện nay cũng như đạt được hiệu suất tối ưu, chủ đầu tư đã chủ động xin dừng dự án này. Tại văn bản số 1041/TB-KH&ĐT ngày 14/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ra Thông báo đồng ý đề xuất dừng dự án “Trung tâm phân phối và mua sắm Hà Nội”.
Chấm dứt hoạt động đầu tư dự án “Trung tâm phân phối và mua sắm Hà Nội” tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội. Ảnh minh họa.

Chấm dứt hoạt động đầu tư dự án “Trung tâm phân phối và mua sắm Hà Nội” tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội. Ảnh minh họa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có Thông báo về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án “Trung tâm phân phối và mua sắm Hà Nội” tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội. Trước đó, Sở nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động đầu tư dự án đề ngày 5/11/2021 của doanh nghiệp này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nhận được Thông báo đề xuất dừng dự án “Trung tâm phân phối và mua sắm Hà Nội” đề ngày 5/11/2021 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

“Dự án đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 02/6/2016, Nhà đầu tư thực hiện chấm dứt dự án theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020”, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đã được chủ đầu tư hoàn thành đến hết năm 2021. Tổng công ty Thương mại Hà Nội đánh giá việc đầu tư dự án “Trung tâm phân phối và mua sắm Hà Nội” với quy mô như đã được chấp thuận chưa tận dụng được hết lợi thế vị trí địa lí, cũng như chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện Đông Anh nói riêng, của Thành phố nói chung trong bối cảnh đô thị xung quanh Hà Nội ngày càng phát triển thời gian tới. Do vậy, Tổng công ty thấy cần phải chấm dứt việc thực hiện dự án với quy mô đã đề xuất để tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các đề xuất để dự án đạt được hiệu suất tối ưu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Tổng công ty Thương mại Hà Nội có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định tại khoản 8 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đối với Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Tiền Phong