(BĐT) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) dự kiến sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5% bằng cổ phiếu, trong đó 10% cho năm 2019 và 10,5% cho năm 2020.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của SHB đã thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận của ngân hàng năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Với kết quả hoạt động đã đạt được năm 2020, SHB đang lên kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 (dự kiến tổ chức vào ngày 22/4 tới) thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận 2020 với tỷ lệ 10,5%.

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức gần 21.300 tỷ đồng.

Được biết, SHB đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với con số tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng hơn 70%, dự kiến đạt 5.800 tỷ đồng.