• Yêu cầu đánh giá rủi ro môi trường khi cho vay

    14/09/2021 14:26

    Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Kết quả đánh giá rủi ro môi trường là căn cứ để xếp hạng tín dụng, xác định lãi suất, chi phí và các điều kiện cấp tín dụng phù hợp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư