Quốc hội khóa XV dự kiến gồm 500 đại biểu, được cử tri bầu ra vào ngày 23/5/2021. Danh sách trúng cử được công bố chậm nhất ngày 12/6/2021.
Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 1