Công ty CP Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC) vừa công bố doanh thu quý IV/2019 tăng 168%, lên 663 tỷ đồng. Giá vốn tăng ít hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 243%, lên 163 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 19,2% lên 24,6%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Chi phí tài chính tăng đột biến khiến công ty lỗ 13 tỷ đồng. Chi phí bán hàng gấp hơn 3 lần lên 22,5 tỷ đồng do chi phí vận chuyển thuê ngoài gấp 10 lần cùng kỳ. Thu nhập khác tăng từ 2,4 tỷ đồng vào quý IV/2018 lên 9 tỷ đồng vào quý IV/2019 nhờ khoản thu thanh toán tiền bồi thường từ các nhà cung cấp.

Lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, gấp 3,4 lần - mức lãi kỷ lục theo quý. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.213 đồng/cp. Theo công ty, nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn II đi vào hoạt động giúp lượng sản xuất và bán ra mạnh. Đồng thời, giá giấy bán ra và giấy nguyên liệu mua vào ổn định thúc đẩy doanh thu tăng.

Cả năm 2019, doanh thu đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 54%. Lợi nhuận sau thuế là 182 tỷ đồng, tăng 35%. Nhờ quý IV lãi đột biến, lợi nhuận năm 2019 cũng ghi nhận mức kỷ lục. Tuy nhiên Đông Hải Bến Tre không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh khi doanh thu đạt 95% và lợi nhuận đạt 89% kế hoạch.

Quý IV lãi kỷ lục, Đông Hải Bến Tre vẫn không hoàn thành kế hoạch năm ảnh 1

Nguồn: Báo cáo tài chính DHC

Tài sản tính đến ngày 31/12/2019 là 2.118 tỷ đồng, tăng 17% đầu kỳ, tập trung ở tài sản cố định. Khoản mục này gấp 9 lần, chủ yếu do giá trị máy móc, thiết bị tăng trong quý III. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 225 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng 128 tỷ đồng. Nợ phải trả là 999 tỷ đồng, trong đó, nợ vay ngân hàng chiếm 70%, giảm so với đầu kỳ. Phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 80 tỷ đồng vào đầu kỳ lên 235 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Đông Hải Bến Tre sản xuất và kinh doanh giấy kraft công nghiệp và bao bì carton, các sản phẩm bao gói từ giấy.

Theo NDH