(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán: NTL) ghi nhận doanh thu đạt 336,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 158,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 42,1% và 75,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 652,9 tỷ đồng, giảm 21,8% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 371,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 296,8 tỷ đồng, tăng 26,9% so với năm 2019.

Trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 400 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp hoàn thành được 92,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty tăng thêm 11,6% so với đầu năm lên 1.812,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.160,6 tỷ đồng, chiếm 64% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 288,3 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 262,9 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản.