(BĐT) - Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành (Trường Thành Group, mã chứng khoán: TTA) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu là 145,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 61,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 95,2% và 73,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Trường Thành Group ghi nhận doanh thu là 315,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 103,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 73,9% và 53,8% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng, lần lượt tăng 67% và 86% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 74,1% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của Trường Thành Group tăng 18,9% so với thời điểm đầu năm, lên 4.662,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 2.715,6 tỷ đồng, chiếm 58,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 1.549,5 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 219,3 tỷ đồng, chiếm 4,7% tổng tài sản.