(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 748,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 91 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,1% và 145,9% so với cùng kỳ 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.428,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 176 tỷ đồng, lần lượt tăng 28,3% và 929,2% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch với doanh thu thuần là 3.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế là 280 tỷ đồng, tăng 16,8%. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 62,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của LTG tăng 8,2% so với đầu năm lên 2.505 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền đạt 846,4 tỷ đồng, chiếm 33,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 612,3 tỷ đồng, chiếm 24,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 440,3 tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 438,9 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản.