(BĐT) - Công ty CP Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric, mã chứng khoán: GEE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu đạt 4.620 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 360,98 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 162,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 19.110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,1% và 144,5% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 415,3 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 20,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 6,5% so với đầu năm về 21.620 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 6.644,4 tỷ đồng, chiếm 30,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 5.472,9 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.616,3 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.315 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản và các tài sản khác.