(BĐT) - Công ty CP Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu đạt 545,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 150,67 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,8% và 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu doanh thu, quý I/2022, doanh thu xây dựng tăng 67,8 tỷ đồng lên 140,2 tỷ đồng; doanh thu bán điện thương phẩm tăng 63,6 tỷ đồng lên 175,1 tỷ đồng; doanh thu bất động sản giảm 42,5 tỷ đồng về 229,5 tỷ đồng…

Xét về dòng tiền, quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 89,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 62,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư âm 96,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 58,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Công ty giảm 0,7% so với đầu năm về 5.909,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 2.400,4 tỷ đồng, chiếm 40,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 763,4 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 747,5 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản;…