(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (mã chứng khoán: C4G) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu đạt 427,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,28 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,2% và 44,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Công ty hoàn thành 10,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của C4G tăng 6,9% so với đầu năm lên 8.351,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 2.472,5 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.285,1 tỷ đồng, chiếm 27,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.417,2 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản và các tài sản khác.