(BĐT) - Công ty CP Pin Hà Nội (mã chứng khoán: PHN) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 87,1 tỷ đồng, tăng 3,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 9,8 tỷ đồng, giảm 14,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 7,9 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với quý I/2020.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 381,2 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt trên 34,5 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 22,8% kế hoạch doanh thu và 28,4% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về kế hoạch chi trả cổ tức, ngày 27/5 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 3 năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tổng tỷ lệ 15%. Trong đó, trả cổ tức đợt 3/2020 tỷ lệ 7% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán sẽ vào ngày 10/6.