(BĐT) - Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán: NTL) công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,2% và 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 350 tỷ đồng và cổ tức là 25%.

Xét về dòng tiền, trong quý đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp âm 25,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 6,2 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản giảm của doanh nghiệp giảm 2,9% so với đầu năm về còn 1.757,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.229,4 tỷ đồng, chiếm 69,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 249,6 tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 175,2 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản.