(BĐT) - Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 44% và 78,6% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 301 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 13,4% và 2.233,3% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 0,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm 2,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 11,4 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền âm chủ yếu do tăng khoản phải thu và tồn kho.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của LDG tăng 5% so với đầu năm lên 5.807,5 tỷ đồng.