• Nhiều quy định mới về xuất xứ hàng hoá

    13/12/2021 16:24

    Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa được ban hành mới đây có những quy định mới về xuất xứ hàng hoá.

chuyên đề

Kết nối đầu tư