Giá nhà thành phố lớn của Mỹ tăng 800 USD mỗi ngày

Bình quân mỗi ngày giá nhà tại Mỹ tăng 50 USD.