Điểm lại những lần đóng cửa của Chính phủ Mỹ

Chính quyền Mỹ ngừng hoạt động khi không còn tiền để chạy các chương trình tại một thời điểm trong năm tài khóa./.