Bản đồ nợ của các Chính phủ trên thế giới

Mỗi người dân Nhật Bản hiện gánh khoản nợ hơn 85.600 USD, trong khi người Liberia chỉ phải trả hơn 27 USD.