(BĐT) - Tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng nay (28/7), Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 với số phiếu tán thành cao 95,39%.
Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 ảnh 1

Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 với số phiếu tán thành cao 95,39%

Về quyết toán NSNN năm 2019, Quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối NSNN là 2.139.639,446 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2018 chuyển sang năm 2019, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2018, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.119.541,763 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2019 sang năm 2020.

Bội chi ngân sách nhà nước là 161.490,730 tỷ đồng, bằng 2,67% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

“Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 123.312.361 triệu đồng; vay ngoài nước 38.178,369 tỷ đồng”, Nghị quyết nêu rõ.

Tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 345.310,506 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi sử dụng NSNN kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 08/BC-UBTCNS15 ngày 21/7/2021 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị được nêu trong Báo cáo số 181/BC-KTNN ngày 08/7/2021 của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 ảnh 2

Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết

Đồng thời, giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; cải cách chính sách thu - chi để cơ cấu lại thu - chi ngân sách; chấn chỉnh tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế; chỉnh đốn công tác quản lý chi đầu tư từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán đến thực hiện và quyết toán; quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, xử lý nghiêm các trường hợp để nợ đọng xây dựng cơ bản, chuyển nguồn, tạm ứng ngân sách sai quy định, cũng như có giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các khoản chi thường xuyên theo quy định để giảm mạnh chi chuyển nguồn, kết dư ngân sách địa phương...

Về giám sát thực hiện, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019.