(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn. Trong đó quy định trình tự, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức liên quan trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND Tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn nhà đầu tư; các đơn vị (Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố) làm bên mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Đối với công tác lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án, sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp sở hoặc UBND các huyện, thành phố đề xuất dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới cần lựa chọn nhà đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.

Sau khi danh mục dự án được phê duyệt, Sở KH&ĐT thực hiện công bố danh mục dự án. Hàng năm, Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư, tiến hành công bố các nội dung thay đổi, điều chỉnh danh mục đầu tư theo quy định.