(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định chi 65 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 cho các huyện Quế Sơn và Duy Xuyên để thực hiện 2 dự án cấp bách trên địa bàn. 

Theo đó, chi 45 tỷ đồng thực hiện Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Bà Rén phía Đông cầu Chìm, huyện Duy Xuyên; 20 tỷ đồng thực hiện Dự án Thủy lợi đa mục tiêu khắc phục thiên tai, ngập úng vùng sản xuất màu 3 xã huyện Quế Sơn.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các huyện Quế Sơn và Duy Xuyên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích.