(BĐT) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa đưa ra thông tin liên quan đến các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam.

Theo đó, các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam (bao gồm các dự án trên biển và trên bờ) được Tổ hợp nhà thầu ExxonMobil, PVN và PVEP triển khai theo kế hoạch.

PVN khẳng định, Tập đoàn sẽ hợp tác với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về hoạt động dầu khí, về sự sáng tạo và cống hiến của người lao động dầu khí.