(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí (mã chứng khoán: PSD) vừa thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 dự kiến sẽ tổ chức ngày 21/4 tới đây.

Theo đó, năm 2021, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 120 tỷ đồng và 96 tỷ đồng. Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2% và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20% bằng tiền, cổ phần hoặc tài sản hợp pháp khác.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ xin ý kiến ĐHCĐ về phương án tạm ứng cổ tức năm 2021 không được phép vượt quá tỷ lệ 15% nếu điều kiện kinh doanh không thuận lợi.

Về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 15%, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10% vào ngày 16/3 vừa qua. Tỷ lệ 5% còn lại sẽ giao cho HĐQT thực hiện chi trả bằng tiền cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận năm 2020 vào thời điểm cuối năm 2021 hoặc trong quý I/2022.