(BĐT) - HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC) công bố tờ trình ĐHĐCĐ 2021 phương án chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Theo đó, Công ty đề xuất mức chia cổ tức cho năm 2020 tổng cộng 58,94%, tương đương với giá trị gần 1.890 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp đã chi tạm ứng 481 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 15%.

Đây là mức chia cổ tức cao nhất mà doanh nghiệp thực hiện kể từ khi lên sàn năm 2007, các năm gần đây tỷ lệ chia cổ tức khoảng 20 - 30% bằng tiền mặt.

Năm 2021, Công ty dự kiến tổng doanh thu là 5.658 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 415 tỷ đồng, lần lượt giảm mạnh 31% và 66% so với thực hiện năm 2020. Căn cứ dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh trên, HĐQT Công ty đề xuất mức chia cổ tức dự kiến cho năm 2021 là 15%.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 7.929 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.008 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,1% và 20,1% so với thực hiện trong năm 2019.