(BĐT) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong quý I/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi và phát hiện khoảng 2.500 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết.

Cũng trong quý I/2016, cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 6.510 doanh nghiệp, tổng số tiền thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.629 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã thực hiện 546 cuộc kiểm tra sau thông quan, quyết định truy thu 245,03 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước - NSNN (bao gồm cả thu nợ từ những năm trước) 197,93 tỷ đồng.

Về tình hình thu, chi ngân sách chung, Bộ Tài chính cho biết, quý I/2016, tổng thu NSNN ước đạt 230,5 nghìn tỷ đồng; tổng chi NSNN ước đạt 277,59 nghìn tỷ đồng. Bội chi NSNN 3 tháng ước 47,08 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5% dự toán năm.